Hiến Pháp PeopleDAO

Tác giả: PeopleDAO Đội ngũ pháp lý

Phiên dịch tiếng Việt: BeanBun

Biên tập viên: PeopleDAO Nhóm viết

cập nhật lần cuối: Ngày 9 tháng 5 năm 2022


Lời Mở đầu

Mục đích của PeopleDAO (“PeopleDAO” hoặc “the DAO”) là (1) phát triển web3 và mang lại lợi ích cho xã hội, (2) ươm tạo và hỗ trợ các subDAO để thực hiện nhiệm vụ chính và (3) xây dựng một hệ sinh thái xung quanh $PEOPLE mã thông báo và tích lũy giá trị cho chủ sở hữu của nó. Chúng tôi đã sử dụng mã thông báo $PEOPLE làm mã thông báo quản trị của chúng tôi. Các thành viên bỏ phiếu của DAO là những người nắm giữ $PEOPLE sử dụng mã thông báo của họ để bỏ phiếu cho các đề xuất chính trên PeopleDAO Snapshot.

Hầu hết các thuật ngữ được định nghĩa trong dòng trong toàn bộ tài liệu này, nhưng bạn có thể tìm thấy thêm thông tin trong bảng chú giải thuật ngữ ở cuối.

Điều I. Thành lập Tổng kho bạc PeopleDAO.

Kho bạc chung của PeopleDAO (“Kho bạc”) quản lý quỹ của PeopleDAO bằng cách sử dụng (các) ví đa chữ ký Gnosis Safe (“Multisig”). Như tên của nó, Multisig được thiết kế để bảo vệ tài sản chung của chúng ta bằng cách triển khai hệ thống nhiều người ký tên / chủ sở hữu, do đó giảm rủi ro về các vấn đề toàn vẹn ngân khố. Các thành viên của DAO sẽ bầu chọn 9 Người ký nhiều chữ số (NINE) thông qua một quy trình dân chủ. Multisig Signers phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Người ký Multisig sẽ có thể hiểu và sử dụng các chức năng cơ bản trong Gnosis Safe Multisig để ký và phê duyệt các giao dịch;

Người ký nhiều chữ ký sẽ có thể dành một khoảng thời gian hợp lý để hoàn thành các nhiệm vụ và trách nhiệm của vai trò. Chúng chủ yếu bao gồm: tham gia các cuộc họp cần thiết và xác minh và ký kết các giao dịch dựa trên các nghị quyết dân chủ của Nhân dân DAO;

Người ký Multisig sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình để bảo vệ khóa của chính mình thông qua bất kỳ phương tiện hợp lý nào. Mặc dù Multisig được thiết kế để bảo vệ tài sản ngay cả khi một hoặc một số người ký bị xâm phạm, mỗi người ký vẫn cần phải hành động có trách nhiệm.

Nhiệm kỳ của những người ký nhiều chữ cái là 1 Năm, với các cuộc bầu cử và chuyển đổi diễn ra vào tháng Giêng mỗi năm dương lịch. Mỗi người ký nhiều chữ ký cuối cùng sẽ nhận được 1.000 $PEOPLE mỗi tháng để bù đắp cho những nỗ lực của họ.

Phần 1. Phương thức và thời gian bầu cử

Cuộc bầu cử bắt đầu bằng việc tự ứng cử trong Kênh đa bầu cử trên máy chủ PeopleDAO Discord. Sau đó, các thành viên cộng đồng thu hẹp lĩnh vực ứng cử viên bằng cách sử dụng hệ thống bỏ phiếu phê duyệt, theo đó các phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc tạo thành sự hỗ trợ cho ứng viên. Tối đa 30 ứng cử viên trong danh sách rút gọn dựa trên bỏ phiếu Discord sẽ được đưa vào một cuộc bỏ phiếu cuối cùng trên Snapshot. Sử dụng biểu quyết chấp thuận, 9 ứng cử viên hàng đầu được bầu chọn là Người ký nhiều chữ ký cho năm tiếp theo.

Mỗi năm, quá trình bầu cử sẽ tuân theo một lịch trình tương tự:

Ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1: Thời gian tự ứng cử (thời hạn UTC 23:59, ngày 8 tháng 1);
Ngày 9 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1: Thời gian bỏ phiếu bất hòa (hạn chót 23:59 UTC, ngày 15 tháng 1);
16 tháng 1: Thống kê về các ứng cử viên trong danh sách chọn lọc được tổng hợp và bot bị xóa;
Ngày 17 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1: Thời gian bỏ phiếu nhanh (hạn chót là 23:59 UTC, ngày 22 tháng 1);
Ngày 22 tháng 1: 9 Người ký nhiều chữ ký được bầu chọn;
Ngày 22 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1: Giai đoạn chuyển đổi nhiều chữ số.

(Cuộc bầu cử Multisig đầu tiên đã kết thúc thành công vào ngày 22 tháng 1 năm 2022)

Điều II. Thành lập các đội trong PeopleDAO

Một số quyền ra quyết định sẽ được giao cho một loạt các cơ quan tổ chức nhỏ hơn được gọi là (các) nhóm PeopleDAO (sau đây được gọi là “Nhóm” hoặc “Nhiều Nhóm”). Nhóm trong PeopleDAO được định nghĩa là một đơn vị tổ chức vừa theo chủ đề cụ thể vừa tự trị, với quyền điều hành độc lập được giới hạn bởi (các) lĩnh vực chủ đề đã chọn trước. Các Nhóm trong PeopleDAO sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động và bảo trì của chính họ, cũng như việc ra quyết định trong các lĩnh vực chủ đề tương ứng của họ. Phần lớn sự phối hợp của các Nhóm sẽ diễn ra trong các kênh dành riêng cho chủ đề trong máy chủ **PeopleDAO Discord.**

Tốt hơn là một Nhóm nên bao gồm một đến hai người lãnh đạo và một hội đồng quản lý lên đến năm người, cùng với số lượng thành viên tích cực không giới hạn. Các thành viên của PeopleDAO có thể chính thức hóa Nhóm bằng cách bắt đầu bỏ phiếu trên toàn DAO. Một Nhóm chính thức phải hoàn thành trách nhiệm của họ và tuân thủ các quy tắc chung của PeopleDAO. Đổi lại, họ nhận được các đặc quyền bao gồm nhưng không giới hạn đối với nguồn tài trợ linh hoạt do Kho bạc cấp và khả năng bỏ phiếu trong các Đề xuất Cải thiện Con người (“PIP”) bằng cách sử dụng bất kỳ $PEOPLE nào thuộc sở hữu của ví Nhóm. PIP là các đề xuất giải quyết các vấn đề hoặc vấn đề quan trọng trong PeopleDAO.

Các thành viên có thể tự do tổ chức các nhóm Không chính thức trong Discord, miễn là các nhóm mới đó không trùng lặp với các Nhóm hiện có, trừ khi Nhóm hiện tại cấp phép rõ ràng cho người mới. Ngân sách Kho bạc sẽ không trực tiếp cấp kinh phí cho các đội không chính thức. Một nhóm chính thức có thể tài trợ cho một nhóm không chính thức và chia sẻ tài trợ thông qua mối quan hệ đó

Phần 1. Bổ nhiệm Trưởng nhóm và Thời hạn Tạm thời

Trưởng nhóm là đại diện chính cho các Đội nhân dân khác nhau. Họ chịu trách nhiệm quản lý và hành chính bao gồm nhưng không giới hạn ở: điều phối hàng đầu, quản lý tài chính của nhóm, cũng như theo dõi lịch trình dự án.

Ba tháng đầu tiên sau ngày điều khoản hiến pháp này có hiệu lực là thời hạn tạm thời và tất cả các Trưởng nhóm trong thời gian này sẽ được bổ nhiệm trên cơ sở tự nguyện. Nếu có nhiều hơn hai thành viên tìm kiếm các vị trí đồng lãnh đạo trong một Nhóm thì họ phải trình bày các lập luận của mình trước cộng đồng, những người sau đó sẽ bỏ phiếu trong Discord, do quản trị viên của Discord tạo điều kiện. Quản trị viên phải đặt một số đại biểu thích hợp liên quan đến số lượng người dùng Discord đang hoạt động tại thời điểm đó và những người dự thi bắt buộc phải kiếm được phần lớn sự ủng hộ đơn giản để giành chiến thắng. Vào thời điểm ba tháng như vậy, PeopleDAO sẽ ban hành quy tắc chính thức về việc bổ nhiệm các vai trò của Nhóm và đặt ra các giới hạn nhiệm kỳ khi cần thiết, chẳng hạn như liên quan đến quy trình bầu cử.

Trong thời gian tạm thời này, nếu cộng đồng có bất bình lớn khác về việc quản lý Nhóm, các thành viên có thể kêu gọi bỏ phiếu luận tội, được tiến hành theo cách tương tự như đã đề cập ở trên trong máy chủ Discord.

Phần 2. Cơ chế đồng thuận và quyền tự chủ của các nhóm

Các nhóm sẽ có cơ chế đồng thuận của riêng mình, do các Trưởng nhóm tương ứng của họ xác định và được tư vấn bởi (các) hội đồng quản lý của chính họ. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thăm dò ý kiến, thảo luận không chính thức, tranh luận, v.v. Trừ khi có các tình tiết giảm nhẹ, cơ quan quản lý của PeopleDAO sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ như phát triển dự án và giải quyết tranh chấp của các Nhóm khác nhau.

Phần 3. Ủy quyền / Cấp quyền

Quyền hạn trong PeopleDAO cuối cùng được nắm giữ bởi các chủ sở hữu $PEOPLE, mặc dù các nghĩa vụ và đặc quyền được quy định trong tài liệu này và các sửa đổi trong tương lai, được phân bổ cho cơ quan quản trị PeopleDAO, các Nhóm và các thành viên cá nhân.

Quyền lực quản trị và hành chính chung của PeopleDAO, ngoại trừ những quyền hạn chỉ giới hạn trong hoạt động và quản lý trong bất kỳ Nhóm nào, được trao cho cơ quan quản trị chính của PeopleDAO.

Quyền quản trị và hành chính tự trị được trao cho các Đội nhân dân. Điều này bao gồm việc vận hành và quản lý các công việc nội bộ của các Nhóm, bên cạnh việc tạo dự án và phát hành sản phẩm.

Quyền lực ngân khố chung của PeopleDAO, bao gồm ngân sách và chi tiêu chung, được trao cho cơ quan quản trị chính của PeopleDAO, tuân theo tất cả các thủ tục phê duyệt và thông báo công khai cần thiết trên toàn DAO.

Quyền lực ngân quỹ dành riêng cho Nhóm của PeopleDAO, có nghĩa là việc sử dụng và định đoạt tất cả các quỹ và tài sản được cung cấp bởi Kho bạc hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, được trao cho các Nhóm. Các khoản tiền này sẽ được áp dụng và quản lý thông qua ví An toàn của Nhóm Gnosis có chìa khóa sẽ do các trưởng nhóm và hội đồng quản lý nắm giữ. Trong trường hợp không có multisig, quỹ của Nhóm sẽ được lưu giữ trong Kho bạc chính và Multisig chung sẽ thực hiện các giao dịch thay mặt cho Nhóm.

Quyền hạn tạm thời, chẳng hạn như quyền tạm thời để tiến hành một số hoạt động nhất định trong một khoảng thời gian nhất định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của các thành viên, có thể được cấp cho các Nhóm trong PeopleDAO theo thời gian, tùy thuộc vào cuộc bỏ phiếu cấp quyền tạm thời trên toàn DAO . Số đại biểu phải được đặt ở mức tối thiểu là 100 triệu đô la $PEOPLE.

Quyền hạn không phân biệt, không được bảo đảm được dành riêng cho các Nhóm và các thành viên PeopleDAO cá nhân

Phần 4. Sửa đổi và Sửa đổi Quyền hạn

Các quyền hạn được ủy quyền / cấp bởi bất kỳ Điều khoản nào của Hiến pháp này và các phần của nó có thể được sửa đổi và bổ sung trong tương lai nếu cần thiết. Việc sửa đổi, bổ sung và phụ lục có thể xảy ra khi cuộc trò chuyện công khai quan trọng xét thấy cần thiết.

Bất kỳ thành viên nào của DAO đều có thể đề xuất sửa đổi. Trước khi đệ trình chính thức, dự thảo sửa đổi phải được đăng để lấy ý kiến công chúng trong thời gian không dưới hai tuần, trong thời gian đó người đề xuất có thể thực hiện sửa đổi theo ý kiến của cộng đồng. Sau khi đệ trình chính thức, nội dung sửa đổi sẽ được các Trưởng nhóm đánh giá kịp thời, có tính đến cả ý kiến cộng đồng và ý kiến đóng góp của Hội đồng quản lý Nhóm. Nếu được đa số trưởng nhóm chấp thuận đơn giản, sửa đổi sẽ được đưa ra bỏ phiếu trên toàn DAO. Một siêu đa số 67% với túc số ít nhất là 150 triệu đô la $PEOPLE được yêu cầu phê duyệt các sửa đổi, có hiệu lực ngay lập tức trừ khi có quy định khác trong chính sửa đổi.

Phần 5. Phân bổ ngân sách của Nhóm PeopleDAO

Sau khi thành lập Kho bạc PeopleDAO, một phần ngân sách sẽ được sử dụng và cấp cho các Nhóm để chi tiêu linh hoạt nhằm thực hiện các nhiệm vụ của họ. Kho bạc sẽ xem xét và phê duyệt ngân sách Đội hàng quý trên cơ sở cần thiết, tuân theo các thủ tục cần thiết. Theo nguyên tắc chung, các quỹ sẽ được phân bổ theo tỷ lệ, để đáp ứng các ưu tiên của DAO, giai đoạn phát triển và các cơ hội hoặc thách thức trong thị trường.

Quy trình ngân sách sẽ được vạch ra vào một ngày trong tương lai, với thông báo công khai trước cho phép lấy ý kiến. Quy trình ngân sách sẽ được chính thức hóa dựa trên một cuộc bỏ phiếu trên toàn DAO tuân theo tất cả các thủ tục hiện hành. Các nhóm sẽ được yêu cầu báo cáo về cách quỹ đã được chi tiêu và số tiền đã sử dụng đã mang lại lợi ích cho PeopleDAO ở mức độ nào.

Phần 6. Các Nhóm PeopleDAO khác nhau và nhiệm vụ của họ

Lời nói đầu. Quyền tự chủ của nhóm và mở rộng các nhiệm vụ

Như đã trình bày trong các phần trước, mỗi Nhóm trong PeopleDAO có thể thiết lập các cơ chế đồng thuận và quy tắc hành chính của riêng mình. Khi bản Hiến pháp này ra đời, 5 Đội được tập hợp để thực hiện các chức năng ban đầu của DAO, mỗi Đội có quyền phê chuẩn các quy tắc hoạt động và quản lý nội bộ của mình. Khi thành lập Nhóm mới, các thành viên sáng lập sẽ ban hành các quy tắc thiết yếu và mở rộng Mục này nếu cần. Các đội nên xem xét các quy tắc của riêng mình theo thời gian để đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả tối đa

Mục 6a. Đội ngũ pháp lý

Nhóm pháp lý chịu trách nhiệm làm việc về các hoạt động liên quan đến các vấn đề thủ tục trong quản trị. Những điều này có thể bao gồm việc hoàn thiện và đăng Ảnh chụp nhanh, tạo điều kiện cho việc sửa đổi hiến pháp và tiến hành các cuộc bầu cử. Ngoài ra, nhóm pháp lý chịu trách nhiệm tổ chức các quy trình liên quan đến luận tội, giải quyết tranh chấp và xem xét quy tắc ứng xử. Về nguyên tắc, nhóm sẽ không hoạt động như một trọng tài ngoài vai trò trọng tài hoặc hòa giải trong một giải quyết tranh chấp nhỏ. Trong trường hợp có xung đột lớn, nhóm nên tuyển dụng một bên thứ ba không quan tâm hoặc tổ chức một ủy ban công bằng.

DAO và web3 đại diện cho một biên giới cho xã hội và bản chất không được phép đôi khi mâu thuẫn với luật pháp của các quốc gia. Nhóm pháp lý cũng sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các vấn đề pháp lý.

Cuối cùng, sự rõ ràng trong quan hệ đối tác tạo điều kiện cho việc phối hợp và kinh doanh hiệu quả. Nhóm pháp lý cũng sẽ soạn thảo các hợp đồng giữa subDAO và metaDAO và giữa PeopleDAO và DAO mà chúng tôi đang cộng tác.

Mục 6b. Nhóm phát triển

Mã hóa là nền tảng của web3. Nhóm phát triển chịu trách nhiệm viết mã đã được kiểm tra kỹ lưỡng và xây dựng phần mềm chất lượng cao. Họ chịu trách nhiệm tạo và duy trì các lần lặp lại của trang web PeopleDAO. Ngoài ra, nhóm này đóng góp tài năng cho các ứng dụng khác nhau, có thể bao gồm DeFI hoặc GameFi. Ngoài việc viết mã, họ có trách nhiệm gửi các bản cập nhật thường xuyên cho các nhà quản lý của các dự án phát triển tương ứng. Họ làm việc chặt chẽ với các Nhóm khác trong cộng đồng, chẳng hạn như hỗ trợ nhóm thiết kế thu thập địa chỉ ví để phân phối POAP.

Mục 6c. Nhóm thiết kế

Nhóm thiết kế sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển, sản xuất và phân phối POAP, cung cấp bằng chứng về việc tham dự các sự kiện và hoạt động của PeopleDAO. Các POAP này khuyến khích sự tham gia vào PeopleDAO và có khả năng đạt được nhiều lợi ích hơn nữa. Nhóm thiết kế sẽ dẫn dắt các hoạt động tương tự cho các loại NFT khác, cũng có thể liên quan đến bán hàng hoặc đấu giá. Bán NFT giúp tăng doanh thu cho PeopleDAO và tăng gấp đôi khả năng tiếp cận cộng đồng web3. Trong suốt nhiệm vụ của mình, nhóm có thể xây dựng quan hệ đối tác hoặc thiết lập các cuộc thi thiết kế, trong số các hoạt động khác.

Xây dựng thương hiệu kể câu chuyện và các giá trị của một tổ chức. Nhóm thiết kế được giao nhiệm vụ định hình thương hiệu PeopleDAO, một quá trình cũng sẽ bao gồm các đánh giá về sở thích của cộng đồng.

Cuối cùng, là một phần hoạt động của mình, nhóm thiết kế sẽ công nhận và hỗ trợ các nghệ sĩ và nhà thiết kế tài năng trong cộng đồng PeopleDAO.

Mục 6d. Đội ngũ tiếp thị

Nhóm tiếp thị thúc đẩy nội dung truyền thông xã hội do các kênh PeopleDAO chính thức phát hành. Ngoài ra, nó chạy các chiến dịch tiếp thị xã hội, nâng cao nhận thức về tin tức PeopleDAO và mã thông báo $PEOPLE trong cộng đồng web3. Nó phải chạy ít nhất một chiến dịch cho mỗi chu kỳ lập ngân sách. Quà tặng và cuộc thi có thể được tích hợp vào các chiến dịch này hoặc thực hiện một lần.

Cuối cùng, nhóm tiếp thị sẽ tạo ra các meme thông thường bao gồm nhưng không giới hạn ở câu chuyện của Hiến phápDAO, và nhân vật phản diện đang diễn ra của Ken Griffin và các nhân vật khác có tính cách và nhân vật tương tự được cộng đồng coi là xứng đáng với meme.

Mục 6e. Nhóm viết

Nhóm Nhà văn được thành lập để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các bài viết sâu sắc và giải trí. Mặc dù video đã chiếm một phần lớn trải nghiệm internet của chúng ta ngày nay, nhưng thông tin liên lạc bằng văn bản vẫn là hình thức truyền thông tốt nhất để truyền tải những ý tưởng phức tạp và nhiều sắc thái. Hơn nữa, do tính chính xác của ngôn ngữ, chữ viết tiếp tục là phương tiện mà qua đó các tổ chức đưa ra các chính sách và thông điệp chính thức tới cộng đồng của họ.
Nhóm Nhà văn chịu trách nhiệm vừa sản xuất nội dung bằng văn bản cho DAO, vừa quản lý nền tảng biên tập của DAO trên Mirror.xyz. Do đó, họ phối hợp với các nhóm khác để sao chép, chỉnh sửa và xuất bản các tài liệu như sách trắng, Đề xuất cải thiện con người, v.v.
Phương tiện văn học không bao giờ lỗi thời. PeopleDAO hoàn toàn có ý định mang sức mạnh cổ xưa này lên web3.

Điều III. Quy tắc ứng xử

Quấy rối, bắt nạt, ngôn từ kích động thù địch, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, tình dục vô cớ, phân biệt tuổi tác, kỳ thị đồng tính, chứng sợ người và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào khác đều không được chấp nhận trong PeopleDAO. Những rung cảm xấu (tức là: thô lỗ, tiêu cực nhất quán) không được khuyến khích. Các thành viên được khuyến khích thúc đẩy một không gian thú vị, chào đón.

Quản trị viên Discord và Người điều hành có quyền đưa ra cảnh báo và ban hành lệnh cấm. Quản trị viên và Người điều hành sẽ đưa ra cảnh báo bằng lời nói và lệnh cấm tạm thời đối với bất kỳ thành viên nào vi phạm nội quy. Thành viên có thể bị cấm vĩnh viễn khỏi Discord nếu phạm nhiều tội.

Các nhà lãnh đạo trong DAO, bao gồm Người ký nhiều chữ ký, Trưởng nhóm và quản trị viên Discord, phải tuân theo một quy trình quan trọng hơn nếu họ vi phạm. Đầu tiên, một thành viên báo cáo vi phạm cho Nhóm pháp lý. Nhóm nghiên cứu thông báo cho người vi phạm và họ có cơ hội để phản hồi. Ít nhất ba thành viên riêng biệt phải báo cáo trước khi hành động được đưa ra biểu quyết. Hành động có thể liên quan đến tước tên sách và tác giả, hoặc thậm chí là lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Nhóm Pháp lý tổ chức xem xét các quy trình liên quan đến quy tắc ứng xử và sẽ dẫn dắt bất kỳ phản ứng nào nếu xảy ra các trường hợp không lường trước được mà Hiến pháp không được soạn thảo.

Điều IV. SubDAOs

PeopleDAO là một metaDAO, có nghĩa là cơ quan chính có mối quan hệ với các thực thể phái sinh, giống như một tập đoàn và các công ty con của nó. PeopleDAO tiếp tục đổi mới trên mô hình metaDAO, một hiện tượng mới trong web3.

Phần 1. Giai đoạn ấp ủ

PeopleDAO có thể xác định nhu cầu tạo subDAO dựa trên mục đích cụ thể, nguyên nhân xã hội hoặc khoảng cách trong thị trường. Trong giai đoạn ươm tạo này, các subDAO kế thừa tài năng, nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng từ metaDAO. PeopleDAO có thể quyên góp tiền cho nỗ lực mới, được gọi là "khởi đầu lạnh", theo mặc định là 200.000 đô la $PEOPLE. Trong tương lai, PeopleDAO dự định tạo ra một nền tảng để gây quỹ mã thông báo, để hỗ trợ khởi chạy các subDAO.

Trong giai đoạn ươm tạo, những người sở hữu nhiều ký tự PeopleDAO có thể tạm thời đứng tên với tư cách là người nắm giữ nhiều ký hiệu cho subDAO, cho đến khi cộng đồng subDAO có đủ cơ sở hạ tầng quản trị để tiến hành bỏ phiếu; tức là đã phát hành mã thông báo quản trị.

Phần 2. Quản trị và Quan hệ tài chính

Được đặt theo thứ tự ưu tiên của PandaDAO, khi ra mắt mã thông báo của họ, subDAO sẽ phát hành cho PeopleDAO 5% nguồn cung cấp mã thông báo quản trị và 5% số tiền huy động được (giới hạn 50 ETH, theo mặc định). Việc chia sẻ mã thông báo quản trị cho PeopleDAO sẽ cấp cho metaDAO (People DAO) cổ phần trong quản trị subDAO. Sự sắp xếp cũng phù hợp với các ưu đãi của hai tổ chức. Khi subDAO thành công và giá mã thông báo quản trị của nó tăng lên, thì phần mã thông báo đó nằm trong kho bạc PeopleDAO cũng vậy.

Theo mặc định, People DAO có một lượng cổ phần quản trị nhất định trong subDAO, như được minh họa trong đoạn trước. Tuy nhiên, trừ khi có những trường hợp bất thường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cốt lõi của metaDAO, People DAO sẽ không lạm dụng cổ phần và quyền kiểm soát của mình trong một subDAO, cũng như không gây ảnh hưởng quá mức đến hoạt động hàng ngày và quản lý của một subDAO.

Không có thỏa thuận riêng, People DAO và các subDAO của nó sẽ duy trì các hồ sơ và nghĩa vụ tài chính riêng biệt. Trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính, một subDAO có thể yêu cầu hỗ trợ từ metaDAO, metaDAO sau đó có thể cung cấp hỗ trợ tùy ý bằng cách tuân theo tất cả các quy trình cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.

Tóm lại, một subDAO nên được coi là một thực thể độc lập từ People DAO cả về mặt hành chính và tài chính.

Phần 3. Hệ sinh thái SubDAO

PeopleDAO khuyến khích việc thiết lập một hệ sinh thái xung quanh mã thông báo $PEOPLE, Mối quan hệ giữa các subDAO có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tạo các trường hợp sử dụng mới cho mã thông báo $PEOPLE, mua lại và đốt cháy mã thông báo $PEOPLE, hợp tác với nhau trên các sáng kiến, cung cấp chéo các dịch vụ khuyến mãi, danh sách trắng và chiết khấu.


Bảng chú giải

DAO - Viết tắt của Tổ chức tự trị phi tập trung. Một hình thức tổ chức xã hội mới được đặc trưng bởi cấu trúc quyền lực theo chiều ngang, được điều phối trong các không gian trực tuyến như Discord và được kích hoạt bởi công nghệ blockchain.

MetaDAO - Một mô hình mới cho DAO tương tự như một tập đoàn và các công ty con của nó. Mô hình này vẫn đang được phát triển, nhưng mối quan hệ giữa MetaDAO và các “SubDAO” của nó có thể thay đổi liên quan đến quản trị, dòng nguồn lực, v.v.

SubDAO - Tương tự với một công ty con, nhưng có thể hoạt động với sự độc lập đáng kể khỏi MetaDAO. Một mối quan hệ bền chặt hơn là một quan hệ đối tác kinh doanh đơn thuần. Mô hình tổ chức vẫn đang được phát triển.

Kho bạc - Bộ sưu tập tài sản thuộc sở hữu của DAO. Đã dành để tài trợ cho các dự án, thưởng cho những người đóng góp, v.v. Trong số các DAO, kho bạc thường tồn tại trên blockchain.

Multisig - Một loại ví ngân quỹ yêu cầu một số lượng chữ ký được xác định trước để thực hiện các giao dịch tiền. Nhiều chủ sở hữu khóa multisig, còn được gọi là thống đốc, bao gồm một nhóm được chọn trước gồm các cá nhân có thẩm quyền ký vào ví multisig.

PIP - Viết tắt của Đề xuất Cải tiến PeopleDAO. Một quy trình quan trọng của quản trị PeopleDAO. Đề xuất là những quyết định quan trọng liên quan đến DAO, do các thành viên đệ trình và được biểu quyết thông qua Ảnh chụp nhanh.

Quản trị viên - Các thành viên của PeopleDAO, những người có cấp quyền cao nhất trong Sự bất hòa.

Người điều hành - Các thành viên của PeopleDAO nắm quyền cấp trung gian trong Sự bất hòa và thường hỗ trợ điều phối.

DeFi - Viết tắt của tài chính phi tập trung; các hình thức tài chính mới được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Nó thường được phân cấp và cho phép người dùng truy cập vào các dịch vụ thường dành cho ngân hàng và ít ma sát hơn đáng kể so với các hệ thống tài chính truyền thống.

GameFI - Sự hợp nhất của trò chơi điện tử với tài chính phi tập trung. Nó có thể kết hợp thị trường trong trò chơi, nền kinh tế và các sản phẩm tài chính. Mô hình phổ biến là “chơi để kiếm tiền”, trong đó người chơi tích lũy tài sản và quyền sở hữu trong trò chơi khi họ chơi càng nhiều.

AMA - Viết tắt của “Ask Me Anything”, đề cập đến một định dạng sự kiện trong đó các cá nhân trong khán giả gửi câu hỏi đến một diễn giả nổi bật. Được phổ biến trên trang web truyền thông xã hội Reddit.

Subscribe to PeopleDAO
Receive the latest updates directly to your inbox.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.